MASTER YOUR DO 2


Thời lượng học: 15 buổi + 1 ngày kiểm tra và trao chứng chỉ tốt nghiệp

Cấp độ: trung cấp

Mục tiêu: Khoá kỹ năng này được thiết kế đặc biệt dành riêng cho những cấp quản lý và các nhân viên mong muốn trở thành cấp quản lý trong sự nghiệp của mình.

No. Skills Objectives
1 Self-motivation Knowing why self-motivation is important and how to self-motivate.
2 Decision making Steps to make effective decisions, tools could be used in making decision
3 Active Listening Active listening theory and active listening techniques.
4 Goal setting How to set a smart goal, application of goal setting at work
5 Action Planning Steps and tools to turn your idea into action
6 Delegation Techniques and tools to effective delegation
7 Reporting Types of reports, steps and tools to build a good report
8 Problem solving Defining problem, generating alternatives, evaluating & selecting alternatives, implementing solutions
9 Stress Management Understanding causes of stress and keys to successful stress management
10 Risk Management Knowing steps and tools for better risk management
11 Conflict management Identifying conflict causes , tips and steps to conflict solving
12 Team building Understanding the importance of team building, knowing how to build strong and efficient team work
13 Coaching Keys steps and techniques to succeed in coaching and leading people
14 Interviewing Knowing how to define and choose good candidates during a job interview
15 Negotiation Understanding the importance of negotiation and steps to gain what you want during the negotiation