ECDIS – Hải đồ điện tử


ECDIS-Type-Specific

Nhu cầu cơ bản về viêc đào tạo ECDIS – Hải đồ điện tử với xuất phát điểm từ nghành công nghiệp đã có trong thời gian dài và vẫn đang ngày càng tăng. Tại  IMO “Hội nghị các Bên tham gia Áp dụng sửa đổi đối với Công ước quốc tế năm 1978 trên tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW 1995 Edition)” được tổ chức tại Manila từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 6 năm 2010, việc đào tạo về ECDIS đã được thông qua.

Sau đó các yêu cầu về đào tạo ECDIS đã được đưa vào Bộ luật STCW , trở thành The Manila Amendments”, và  là phiên bản STCW 2010.

STCW không có hiệu lực pháp luật và thường yêu cầu phải có sự phê chuẩn của chính phủ các nước để có hiệu lực. Tại hội nghị Manila IMO, đồng ý rằng việc sửa đổi Công ước sẽ được thông qua dưới SOLAS 1974 ngầm chấp nhận thủ tục, theo đó việc sửa đổi sẽ được tự động chấp nhận vào ngày 01 tháng bảy năm 2011 trừ khi hơn 50% của các bên tham gia hội nghị phản đối. Điều này đã không xảy ra, và kết quả là, sửa đổi STCW Manila có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2012.

ChartBrowser là khóa đào tạo cho các sĩ quan tàu biển kiến thức về các phầm mềm cần thiết để có thể chọn lựa phần mềm hải đổ phù hơp, chính xác, cũng như trong việc quản lý và hệ thống routing tự động.

Cấu trúc khóa học:

Module 1: Introduction

Module 2: Instalation

Module 3: General User Interface

Module 4: Routing

Module 5: Chart Selection

Module 6: Chart Ordering

Module 7: Chart Permits

Module 8: Updating ChartBrowser Catalogues

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


ChartWorld eGlobe  G2 là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông ChartWorld eGlobe G2.

Cấu trúc khóa học:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Features

Module 3: Chart Work

Module 4: Sensors

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Chart Maintenance

Module 8: Data Managment and Backup Arrangements

Module 9: Navigational Tools and other related Information

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


ChartWorld eGlobe là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông ChartWorld eGlobe.

Cấu trúc khóa học:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Display Features

Module 3: Sensors

Module 4: Chart Work

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Navigational Tools

Module 8: Chart Maintenance

Module 9: Backup Arrangements and Data Management

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Consilium ECDIS G2 là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông Consilium ECDIS G2.

Cấu trúc khóa hoc:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Features

Module 3: Chart Work

Module 4: Sensors

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Chart Maintenance

Module 8: Data Managment and Backup Arrangements

Module 9: Navigational Tools and other related Information

Module 9: Navigational Tools and other related Information

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Consilium ECDIS  là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông Consilium ECDIS.

Cấu trúc khóa hoc:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Features

Module 3: Chart Work

Module 4: Sensors

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Chart Maintenance

Module 8: Data Managment and Backup Arrangements

Module 9: Navigational Tools and other related Information

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Consilium là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông Consilium S-ECDIS.

Cấu trúc khóa hoc:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Display Features

Module 3: Sensors

Module 4: Chart Work

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Navigational Tools

Module 8: Chart Maintenance

Module 9: Backup Arrangements and Data Management

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


IMTECH SeaGuide là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông JAN 701/901/2000 ECDIS.

Cấu trúc khóa học:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Display Features

Module 3: Sensors

Module 4: Chart Work

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Navigational Tools

Module 8: Chart Maintenance

Module 9: Backup Arrangements and Data Management

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


JRC JAN-7201/9201  là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông JRC JAN-7201/9201.

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Features

Module 3: Chart Work

Module 4: Sensors

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Chart Maintenance

Module 8: Data Managment and Backup Arrangements

Module 9: Navigational Tools and other related Information

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


JRC JAN-701/901/2000 là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông JRC JAN-701/901/2000.

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Display Features

Module 3: Sensors

Module 4: Chart Work

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Alarms

Module 8: Chart Maintenance

Module 9: Backup Arrangements and Data Management

Module 10: Display of additional Information

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Kelvin Hughes là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông Kelvin Hughes Manta Digital ECDIS.

Cấu trúc khóa hoc:

 • Module 1: User Interface
 • Module 2: ECDIS Basic Display Features
 • Module 3: Sensors
 • Module 4: Chart Work
 • Module 5: Route Planning
 • Module 6: Route Monitoring
 • Module 7: Navigational Tool
 • Module 8: Chart Maintenance
 • Module 9: Data Management and Backup Arrangements
 • Module 10: Display of Additional Information
Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Maris ECDIS 900 là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông ECDIS 900.

Cấu trúc khóa hoc:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Features

Module 3: Chart Work

Module 4: Sensors

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Chart Maintenance

Module 8: Data Managment and Backup Arrangements

Module 9: Navigational Tools and other related Information

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Martek iECDIS là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông iECDIS.

Cấu trúc khóa hoc:

 • Module 1: User Interface
 • Module 2: ECDIS Basic Features
 • Module 3: Chart Work
 • Module 4: Sensors
 • Module 5: Route Planning
 • Module 6: Route Monitoring
 • Module 7: Chart Maintenance
 • Module 8: Data Managment and Backup Arrangements
 • Module 9: Navigational Tools and other related Information
Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


NG Sperry Marine VisionMaster FT 5 là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông ECDIS.

Cấu trúc khóa hoc:

Module 1: Functionality / Interface

Module 2: ECDIS Basic Display Features

Module 3: Sensors

Module 4: Chart Work

Module 5: Voyage Planning

Module 6: Additional Info Display

Module 7: Alarms

Module 8: Chart Maintenance

Module 9: Backup arrangements and Data Managment

Module 10: Display of additional Info

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


The 7 C´s là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). ECS cung cấp hê thống định vị với đầy đủ các chức năng cần thiết theo tiêu chuẩn ISO 19.379:2003. Do đó Hướng dẫn này đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu theo luật ISM nhằm đảm bảo rằng người dùng ORCA Master G2 thao tác, thực hành sử dụng thành tạo trước khi vận hành thức tế trên biển.

Cấu trúc khóa học:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Features

Module 3: Chart Work

Module 4: Sensors

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Chart Maintenance

Module 8: Data Management and Backup Arrangements

Module 9: Navigational Tools and other related Information

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Raytheon Anschütz   là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông Synapsis và NSC ECDIS.

Cấu trúc khóa hoc:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Display Features

Module 3: Sensors

Module 4: Chart Work

Module 5: Voyage Planning

Module 6: Display of Additional Info

Module 7: Alarms

Module 8: Chart Maintenance

Module 9: Backup Arrangements and Data Management

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


SAM Electronics  là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông ECDISPilot Platinum.

Cấu trúc khóa hoc:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Display Features

Module 3: Sensors

Module 4: Chart Work

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Navigational Tools

Module 8: Chart Maintenance

Module 9: Backup Arrangements and Data Management

Module 10: Display of Additional Information

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


SAM Electronics  là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông JRC JAN-7201/9201.

Cấu trúc khóa hoc:

 • Module 1: User Interface
 • Module 2: ECDIS Basic Display Features
 • Module 3: Sensors
 • Module 4: Chart Work
 • Module 5: Route Planning
 • Module 6: Route Monitoring
 • Module 7: Navigational Tools
 • Module 8: Chart Maintenance
 • Module 9: Backup Arrangements and Data Management
Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Simrad E5024  là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông Simrad E5024 ECDIS.

Cấu trúc khóa hoc:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Display Features

Module 3: Sensors

Module 4: Chart Work

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Navigational Tool

Module 8: Chart Maintenance

Module 9: Data Management and Backup Arrangements

Module 10: Display of Additional Information

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Simrad MARIS ECDIS900 là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông Simrad MARIS ECDIS900 MK 5 và Simrad MARIS ECDIS900 MK 15

Cấu trúc khóa hoc:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Features

Module 3: Chart Work

Module 4: Sensors

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Chart Maintenance

Module 8: Data Managment and Backup Arrangements

Module 9: Navigational Tools and other related Information

Module 10: Changes between V4.5.x and V4.7.x

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


The NG Sperry Marine là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông ECDIS.

Cấu trúc khóa hoc:

Module 1: Functionality / Interface

Module 2: ECDIS Basic Display Features

Module 3: Sensors

Module 4: Chart Work

Module 5: Voyage Planning

Module 6: Additional Info Display

Module 7: Alarms

Module 8: Chart Maintenance

Module 9: Backup arrangements and Data Managment

Module 10: Display of additional Info

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Transas Navi-Sailor 4000  là khóa học đào tạo chuyên môn cho các sĩ quan tàu biển về hệ thống kiến thức trong viêc sử dụng ECDIS (Hải đồ điện tử) theo Quy định của Công ước STCW (Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên) và luật ISM (Bộ luật quản lý an toàn quốc tế). Khóa đào tạo dài 16 tiếng bao gồm các việc làm quen thiết bị, hướng dẫn chi tiết theo chuẩn của IMO 1.27 và MCA MIN 442 M+ F về chức năng và điều khiển hệ thông Navi-Sailor ECDIS.

Cấu trúc khóa hoc:

Module 1: User Interface

Module 2: ECDIS Basic Features

Module 3: Chart Work

Module 4: Sensors

Module 5: Route Planning

Module 6: Route Monitoring

Module 7: Chart Maintenance

Module 8: Data Managment and Backup Arrangements

Module 9: Navigational Tools and other related Information

Khai giảng Tháng 09/2016
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng Đang cập nhật
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110