Specific soft Skills


banner-1208x350

Kỹ năng mềm là kỹ năng con người về khả năng tương tác với những người khác. Kỹ năng mềm hỗ trợ cho các kỹ năng cứng nhằm cải thiện mới quan hệ cá nhân, hiệu quả công việc và triển vọng nghề nghiệp. Nói cách khác, kỹ năng cứng hỗ trợ bạn trong phỏng vấn, nhưng kỹ năng mềm giúp cho bạn giữ được công việc của mình.

Trong môi trường cạnh tranh ngày này, các tổ chức phải đưa ra giải pháp kinh doanh hướng tới khách hàng. Vì thế, kỹ năng mềm là những kỹ năng tương tác thực tế với khách hàng và các đội. Chúng tôi cung cấp nhiều khóa đào tạo kỹ năng mềm và là giải pháp đào tạo tối ưu cho học viên.