OSHA CERTIFICATES PROGRAM


ECDIS-Type-Specific

Occupational Safety &  Health Administration – OSHA – là chứng chỉ do Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp  cấp và được công nhận bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ.

Khai giảng
Mã khóa học PC
Thời gian Các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110

Khóa học  OSHA Certificate – An toàn lao động cho ngành công nghiệp chung phù hợp với các học viên có trình độ Pre-intermediate.

Khai giảng
Mã khóa học PC201
Thời gian Các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng 15 giờ (10 Session)
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Khóa học OSHA Certificate – An toàn lao động cho khu vực thiên tai phù hợp với các học viên có trình độ Pre-intermediate.

Khai giảng
Mã khóa học PC202
Thời gian Các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng 15 giờ (10 Session)
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Khóa học OSHA Certificate – An toàn lao động cho công trường phù hợp với các học viên có trình độ Pre-intermediate.

Khai giảng
Mã khóa học PC203
Thời gian Các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng 15 giờ (10 Session)
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Khóa học OSHA Certificate – An toàn lao động trên biển phù hợp với các học viên có trình độ Pre-intermediate.

Khai giảng
Mã khóa học PC204
Thời gian Các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng 15 giờ (10 Session)
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Khóa học OSHA Certificate – An toàn lao động khi làm việc với nhiên liệu phù hợp với các học viên có trình độ Pre-intermediate.

Khai giảng
Mã khóa học PC205
Thời gian Các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng 15 giờ (10 Session)
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Khóa học OSHA Certificate – An toàn lao động khi làm việc với hóa chất phù hợp với các học viên có trình độ Pre-intermediate.

Khai giảng
Mã khóa học PC206
Thời gian Các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng 15 giờ (10 Session)
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110


Khóa học OSHA Certificate – An toàn lao động cho hoạt động nông nghiệp phù hợp với các học viên có trình độ Pre-intermediate.

Khai giảng
Mã khóa học PC207
Thời gian Các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng 15 giờ (10 Session)
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 08 6295 9110